Λόγος εἰς τὴν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου

2
845
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

Πρόλογος της εκδόσεως

Ἔμεινε στόν κόσμο μας σαράντα ὁλόκληρες ἡμέρες μετά τήν Ἀνάστασή Του. Ὁ ἀρχηγός τῆς ζωῆς. Ζοῦσε ἀναστημένος ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους! Συναναστρεφόταν μέ τούς ἀγαπημένους μαθητές Του! Περπατοῦσε στή γῆ μας μέ τίς οὐλές στά πόδια Του ἀπό τούς ἥλους τοῦ Σταυροῦ Του ἐπιβεβαιώνοντας τήν Ἀνάστασή Του! Εὐλογοῦσε μέ τά τρυπημένα χέρια Του, ἔφερνε τήν εἰρήνη στίς ταραγμένες καρδιές τῶν μαθητῶν Του μιλώντας τους γιά τίς προφητεῖες πού ἐκπληρώθηκαν στή ζωή  Του! Συνέφαγε μαζί τους! Καί μετά τίς σαράντα αὐτές ἡμέρες παραλαμβάνει τούς μαθητές Του καί  τήν Θεοτόκο μητέρα Του στό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Ἦταν ἀκόμη ἀνοιχτή στό χῶμα ἡ ὀπή τοῦ Σταυροῦ  Του. Ἦταν ἀκόμη ἀνοιχτή ἡ εἴσοδος τοῦ τάφου Του. Κι ἦταν παράμερα πεσμένος ὁ «μέγας λίθος» πού σφράγιζε κάποτε τό μνημεῖο Του. Τότε ἀναλαμβάνεται ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τῶν μαθητῶν Του. Ὑψώνει τά πανάχραντα χέρια Του καί τούς εὐλογεῖ γιά τελευταία φορά. Ἀναλαμβάνεται στούς οὐρανούς ὄχι γιά νά ἐγκαταλείψει τή γῆ, ἀλλά γιά νά τήν ἑνώσει μέ τόν οὐρανό.

Ἡ Χριστιανική Φοιτητική Δράση συνεχίζοντας τήν ἐκδοτική προσπάθειά της, προσφέρει στά μέλη της ὡς ἐνθύμιο τῆς χρονιᾶς πού πέρασε, ἀλλά καί στό εὐρύτερο ἀναγνωστικό κοινό ἄλλο ἕνα πατερικό κείμενο, ἀφιερωμένο τούτη τή φορά στήν ἑορτή τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου μας. Στήν ἀρχή τῆς ἐκδόσεώς μας περιλαμβάνεται ὁ βίος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ. Ἀκολουθεῖ τό πατερικό κείμενο καί ἀντικριστά ἡ ἀπόδοσή του στή Νέα Ἑλληνική. Στό τρίτο μέρος κάποια σχόλια θεολογικά ἀποσαφηνίζουν κάποια σημεῖα τοῦ κειμένου. Ἐλπίζουμε ὅτι καί ἡ ἔκδοσή μας αὐτή θά τύχει τῆς ἴδιας εὐμενοῦς ἀποδοχῆς ἀπό τό ἀναγνωστικό κοινό καί θά συμβάλει σέ ἕναν οὐσιαστικότερο ἑορτασμό τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.

Χ.Φ.Δ.

Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα Χριστιανικά βιβλιοπωλεία ή ηλεκτρονικά από εδώ.

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Απίστευτο! Χάρηκα τόσο πολύ όταν το πήρα στα χέρια μου! Προσωπικά για την Ανάληψη ξέρω ελάχιστα εως τίποτα…Οπότε ότι πρέπει το δωράκι 😉

 2. Βιβλιοκριτική

  ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, «Λόγος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»,Ἔκδοση Χ.Φ.Δ. (Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης), Ἐνθύμιο στούς φοιτητές γιά τό 2012-2013, σελ. 79

  Προσφορά τέτοιων ὡραίων πατερικῶν ἔργων πρός τούς φοιτητές τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κινήσεων, ἀποτελεῖ, στ᾽ ἀλήθεια, τό καλύτερο καί διδακτικότερο δῶρο γι᾽ αὐτούς. Τά τελευταῖα χρόνια, γιά παράδειγμα, ἔχουν προσφερθεῖ στούς φοιτητές -δωρεάν, βέβαια- ὁ “λόγος περί τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως” τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ “πρός Διόγνητον ἐπιστολή” ἀπό τήν “Διδαχήν τῶν 12 Ἀποστόλων”, τό ἐπίσης ἐξαίρετο βιβλίο “Αἴσθησις ζωῆς αἰωνίου”, τοῦ μακαριστοῦ π. Μαρκέλλου Καρακαλληνοῦ κ.ἄ.

  Ἡ ἐξαιρετικῆς τέχνης εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, στό ἐξώφυλλο, εἶναι ψηφιδωτό τοῦ 12ου αἰῶνος, ἀπό τόν Καθεδρικό Ναό Monreale τοῦ Παλέρμο τῆς Σικελίας. Μετά τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου καί τήν καταγραφή τῶν πηγῶν καί βοηθημάτων, ἀκολουθεῖ ὁ βίος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τό κείμενό του, καί ἀντικριστά ἡ ἀπόδοσή του στή νέα ἑλληνική, καί τέλος, ὀκτώ πολύ ἐνδιαφέροντα σχόλια στίς ἑξῆς προτάσεις:

  α. “Ὁ τοῦ Θεοῦ προαιώνιος καί ὑπερούσιος Λόγος”

  β. “Ἐκάθησεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας”.

  γ. “Καθάπερ καί οἱ ἀναστάντες ἐκεῖνοι πάλιν εἰς γῆν ἐπέστρεψαν, τελευτήσαντες ἅπαντες.

  δ. …”τό ἐμφανές ὄρος τοῦ Θεοῦ κατά τόν Ἠσαΐαν καί ὁ ἐπ᾽ ἄκρων πάντων τῶν λογικῶν ὀρέων οἶκος τοῦ Θεοῦ, τό σῶμα τό δεσποτικόν”.

  ε. “Ὥσπερ δέ κατῆλθεν οὐ μεταβάς, ἀλλά συγκαταβάς… ἥν ἀνέλαβε φύσιν”.

  ς. “Αὕτη γάρ τῆς φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀνάστασίς ἐστι καί ἀνάληψις καί οὐχ ἁπλῶς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἀλλά καί τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων καί τήν πίστιν δι᾽ ἔργων ἐπιδεικνυμένων ἑκάστου”.

  ζ. “…ἀγέννητός τε καί ἄκτιστος ὤν κατά τήν οἰκείαν θεότητα”.

  η. …”Οὐ γάρ ἔτι ἐκ τῆς γῆς ἐσμεν χοϊκοί, ὡς ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὡς ὁ δεύτερος ἄνθρωπος”.

  Κλείνοντας τόν τελευταῖο (τόν η´) σχολιασμό, μεταφέρω τήν τελευταία παράγραφο:

  “Ἡ λύση τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος ἦλθε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ νέου Ἀδάμ, πού νίκησε στή δική Του ἀναμάρτητη φύση, τήν ἁμαρτωλή ἀνθρώπινη φύση καί ξανάφερε καί πάλι τόν ἄνθρωπο, μέ τή δική Του ἀπρόσβλητη ἀπό τήν ἁμαρτία φύση, στήν ἀρχική κατάσταση τῆς παραδεισιακῆς ἀθωότητος. Ὁ Χριστός βάδισε ἀκριβῶς τόν ἀντίθετο δρόμο ἀπό ἐκεῖνον, πού ἀκολούθησε ὁ Ἀδάμ”.

  Συγχαίρουμε τή “Φοιτητική Δράση” γιά τίς ὡραῖες πρωτοβουλίες της.

  Μιχ. Μιχαηλίδης
  Ορθόδοξος Τύπος, 19.7.2013

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ