ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ για την τελευταία έκδοση της Χ.Φ.Δ.

0
722
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ, «Λόγος εἰς τήν Ἀνάληψιν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»,Ἔκδοση Χ.Φ.Δ. (Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Δράσης), Ἐνθύμιο στούς φοιτητές γιά τό 2012-2013, σελ. 79

Προσφορά τέτοιων ὡραίων πατερικῶν ἔργων πρός τούς φοιτητές τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανικῶν Κινήσεων, ἀποτελεῖ, στ᾽ ἀλήθεια, τό καλύτερο καί διδακτικότερο δῶρο γι᾽ αὐτούς. Τά τελευταῖα χρόνια, γιά παράδειγμα, ἔχουν προσφερθεῖ στούς φοιτητές -δωρεάν, βέβαια- ὁ “λόγος περί τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως” τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ἡ “πρός Διόγνητον ἐπιστολή” ἀπό τήν “Διδαχήν τῶν 12 Ἀποστόλων”, τό ἐπίσης ἐξαίρετο βιβλίο “Αἴσθησις ζωῆς αἰωνίου”, τοῦ μακαριστοῦ π. Μαρκέλλου Καρακαλληνοῦ κ.ἄ.

Ἡ ἐξαιρετικῆς τέχνης εἰκόνα τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, στό ἐξώφυλλο, εἶναι ψηφιδωτό τοῦ 12ου αἰῶνος, ἀπό τόν Καθεδρικό Ναό Monreale τοῦ Παλέρμο τῆς Σικελίας. Μετά τόν Πρόλογο τοῦ βιβλίου καί τήν καταγραφή τῶν πηγῶν καί βοηθημάτων, ἀκολουθεῖ ὁ βίος τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, τό κείμενό του, καί ἀντικριστά ἡ ἀπόδοσή του στή νέα ἑλληνική, καί τέλος, ὀκτώ πολύ ἐνδιαφέροντα σχόλια στίς ἑξῆς προτάσεις:

α. “Ὁ τοῦ Θεοῦ προαιώνιος καί ὑπερούσιος Λόγος”

β. “Ἐκάθησεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς καί ἐξουσίας”.

γ. “Καθάπερ καί οἱ ἀναστάντες ἐκεῖνοι πάλιν εἰς γῆν ἐπέστρεψαν, τελευτήσαντες ἅπαντες.

δ. …”τό ἐμφανές ὄρος τοῦ Θεοῦ κατά τόν Ἠσαΐαν καί ὁ ἐπ᾽ ἄκρων πάντων τῶν λογικῶν ὀρέων οἶκος τοῦ Θεοῦ, τό σῶμα τό δεσποτικόν”.

ε. “Ὥσπερ δέ κατῆλθεν οὐ μεταβάς, ἀλλά συγκαταβάς… ἥν ἀνέλαβε φύσιν”.

ς. “Αὕτη γάρ τῆς φύσεως τῆς ἀνθρωπίνης ἀνάστασίς ἐστι καί ἀνάληψις καί οὐχ ἁπλῶς τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἀλλά καί τῶν εἰς Χριστόν πιστευόντων καί τήν πίστιν δι᾽ ἔργων ἐπιδεικνυμένων ἑκάστου”.

ζ. “…ἀγέννητός τε καί ἄκτιστος ὤν κατά τήν οἰκείαν θεότητα”.

η. …”Οὐ γάρ ἔτι ἐκ τῆς γῆς ἐσμεν χοϊκοί, ὡς ὁ πρῶτος ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ὡς ὁ δεύτερος ἄνθρωπος”.

 

Κλείνοντας τόν τελευταῖο (τόν η´) σχολιασμό, μεταφέρω τήν τελευταία παράγραφο:

“Ἡ λύση τοῦ ἀνθρωπίνου δράματος ἦλθε διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ νέου Ἀδάμ, πού νίκησε στή δική Του ἀναμάρτητη φύση, τήν ἁμαρτωλή ἀνθρώπινη φύση καί ξανάφερε καί πάλι τόν ἄνθρωπο, μέ τή δική Του ἀπρόσβλητη ἀπό τήν ἁμαρτία φύση, στήν ἀρχική κατάσταση τῆς παραδεισιακῆς ἀθωότητος. Ὁ Χριστός βάδισε ἀκριβῶς τόν ἀντίθετο δρόμο ἀπό ἐκεῖνον, πού ἀκολούθησε ὁ Ἀδάμ”.

Συγχαίρουμε τή “Φοιτητική Δράση” γιά τίς ὡραῖες πρωτοβουλίες της.

 

Μιχ. Μιχαηλίδης
Ορθόδοξος Τύπος, 19.7.2013

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ