Σή­με­ρα!

0
965
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (1 ψήφοι, μέσος όρος: 5,00 από 5)
Loading...

«Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου»…

Έ­τσι αρ­χί­ζει ο ψαλ­μω­δός το κα­τα­λη­κτι­κό δο­ξα­στι­κό των Με­γά­λων Ω­ρών των Χρι­στου­γέν­νων.

Έ­τσι ή­θε­λε η ά­πει­ρη α­γά­πη του Θε­ού Πα­τέ­ρα γι­α το τε­λειό­τε­ρο δη­μι­ούρ­γη­μά Του.

Σή­με­ρα ο Υ­ιός του Θε­ού ντύ­νε­ται την αν­θρώ­πι­νη σάρ­κα και κα­τε­βαί­νει στον κό­σμο μας.

Σή­με­ρα ο Χρι­στός ψά­χνει πά­λι γι­α τη φάτ­νη Του! Εί­μα­στε έ­τοι­μοι να του α­νοί­ξου­με την πόρ­τα της καρ­διάς μας, γι­α να κα­τοι­κή­σει μέ­σα μας;

Σή­με­ρα ο Α­κα­τά­λη­πτος, γι­α να μας λυ­τρώ­σει, γί­νε­ται έ­νας α­πό μας! Ε­μείς, ά­ρα­γε, μπο­ρού­με να πού­με ό­τι Του μοιά­ζου­με, ό­τι εί­μα­στε σαν και Αυ­τόν;

Σή­με­ρα ο Θε­ός βρε­φουρ­γεί­ται, υ­περ­βαί­νει τη λο­γι­κή και α­πο­δει­κνύ­ει γι­α άλ­λη μι­α φο­ρά πό­σο κο­ντά Του μας θέ­λει! Ε­μείς, πό­σο δι­α­τε­θει­μέ­νοι εί­μα­στε να υ­περ­βού­με την α­μαρ­τω­λή φύ­ση μας και να κά­νου­με το δι­κό μας βή­μα προς Αυ­τόν;

Χρι­στός ἐ­τέ­χθη!

Γι­α να αλ­λά­ξει μι­α γι­α πά­ντα την πα­γκό­σμι­α ι­στο­ρί­α!

Κυ­ρί­ως, ό­μως, γι­α να αλ­λά­ξει ό­λους ε­μάς!

Ας Του προ­σφέ­ρου­με ως δώ­ρο αυ­τή την αλ­λα­γή!

Σή­με­ρα!

Η. Κ.
φοιτητής Νομικής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ