3 λογιών άνθρωποι – 3 λογιών τρόποι

0
749
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

“Έφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή”!

Ἔφθασε ὁ καιρός τῆς ἐντονότερης συμμετοχῆς μας στό νοητό πόλεμο, ὅπου ἦλθε νά βάλει στόν κόσμο ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός. Γι’ αὐτή τήν περισσότερο συνειδητή συμμετοχή μας στό νοητό πόλεμο ὁ μεγάλος ἀγωνιστής καί λόγιος Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης στά «Πνευματικά Γυμνάσματα» γράφει:

«Συλλογίσου ἀγαπητέ, ὅτι τριῶν λογιῶν ἄνθρωποι ἀκολουθοῦν τόν Χριστόν εἰς αὐτόν τόν πόλεμον. Ἡ α΄ τάξις, εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅπου τόν ἀκολουθοῦν μέ τόν λογισμόν μόνον, οἱ ὁποῖοι στεκόμενοι ἀπό μακράν θαυμάζουσι μέ τήν δικαιοσύνην αὐτοῦ τοῦ πολέμου, ἀλλά δέν κάμνουν ποτέ ἀπόφασιν νά πιάσουν τά ἅρματα διά νά πολεμήσουν καί αὐτοί καί νά νικήσουν… καθώς Αὐτός ζητεῖ, νικώμενοι ἀπό τήν ἀργίαν. Ἡ β΄τάξις, εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων ὅπου πιάνουν μέν τά ἅρματα καί βγαίνουν εἰς τόν κάμπον, ἀλλά θέλουν νά πολεμοῦν καθώς τούς ἀρέσει, μεταχειριζόμενοι ἐκεῖνα τά μέσα καί ὄργανα ὅπου εἶναι κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ∙ θέλοντες νά πηγαίνουν ἐμπρός ἀπό τόν Κύριον, καί ὄχι νά τόν ἀκολουθοῦν∙ ἤγουν θέλουν νά πολεμοῦν τά πάθη των καί τόν διάβολον, ἀλλά μέ ἀναπαυτικήν ζωήν καί ἰδιορρυθμίαν καί ὑπερηφάνειαν. Ἡ γ΄ τάξις εἶναι ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι μολονότι καί εἶναι βεβαιωμένοι, ὅτι ὅλον τόν καλόν τῆς ψυχῆς τους καί ὅλη ἡ δόξα ὅπου ἠμποροῦν νά δώσουν εἰς τόν Θεόν, στέκεται εἰς τό νά μιμοῦνται τά παραδείγματα τοῦ Χριστοῦ∙ μολονότι καί ἀφιερώνονται εἰς Αὐτόν, διά νά τούς ὁδηγῇ Ἐκεῖνος, καθώς θέλει∙ μ’ ὅλον τοῦτο πάλιν οἱ εὐλογημένοι δέν κινοῦνται ἀφ’ ἑαυτοῦ των εἰς τόν πόλεμον, ἀλλά μέ συμβουλήν πνευματικῶν πατέρων μεταχειρίζονται τά μέσα, καί μέ τελείαν ἐκκοπήν τοῦ θελήματός των. Ὅθεν εἶναι ἑτοιμασμένοι διπλῶς καί νά ἀκολουθοῦν τόν Κύριον εἰς τόν πόλεμον κατά τῶν ἐχθρῶν καί νά τόν ἀκολουθοῦν διά μέσου ἐκείνης τῆς στράτας ὅπου ὁ Κύριος θέλει νά τόν ἀκολουθοῦν…

Ἡ α΄ τάξις εἶναι ψυχρά καί ἀργή. Ἡ β΄ εἶναι χλιαρά καί ὀκνηρά. Ἡ γ´ εἶναι θερμή καί ἐπιμελής.

* * *

Ὕστερα «Συλλογίσου ἀγαπητέ, ὅτι εἶναι τρεῖς τρόποι καί βαθμοί, μέ τούς ὁποίους ἀποφασίζουν οἱ ἄνθρωποι νά ἀκολουθοῦν τόν Χριστόν καί νά νικοῦν εἰς αὐτόν τόν πόλεμον ὅπου μεταχειρίζονται ἐναντίον τῶν ἐχθρῶν. Ὁ α´ βαθμός εἶναι, τό νά ὑποταχθῇ ὁ ἄνθρωπος εἰς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά ἐναγκαλισθῇ τόν σταυρόν τοῦ λυτρωτοῦ τόσον καλά ὅπου νά θέλῃ καλλίτερα νά χάσῃ τήν ζωήν, παρά νά παραβῇ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί νά πράξῃ καμμίαν θανάσιμον ἁμαρτίαν. Ὁ β´ βαθμός εἶναι τό νά ἑνωθῇ ὁ ἄνθρωπος μέ τό θέλημα τοῦ Κυρίου καί μέ τόν σταυρόν του τόσον ἀχωρίστως, ὅπου νά ἀποφασίζῃ καλλίτερα νά ἀποθάνῃ πάρεξ νά μή ἀρέσῃ εἰς τόν Κύριον καί νά πράξῃ ἐν γνώσει καί θεληματικῶς κανένα ἁμάρτημα ἄς ἦναι καί συγγνωστόν καί παραμικρόν… Ὁ γ´ βαθμός στέκεται, εἰς τό νά τελειώνῃ τινάς τό θέλημα τοῦ Θεοῦ καί τήν μίμησιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόσην τελειότητα ὅπου ἐάν ἦτο τρόπος νά προξενήσουν εἰς τήν ψυχήν του σωτηρίαν παρομοίως ἡ πτωχεία καί ὁ πλοῦτος∙ ἡ καταφρόνησιςκαί ἡ δόξα∙ ἡ ἀνάπαυσις καί ἡ θλίψις∙ αὐτός ὅμως ὑπό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ κινούμενος νά ἐκλέγῃ καλλίτερα τήν πτωχείαν, παρά τόν πλοῦτον∙ τήν καταφρόνησιν παρά τήν δόξαν∙ τήν θλίψιν εἰς τόν σταυρόν παρά τήν ἀνάπαυσιν∙ καί τοῦτο νά τό κάμνῃ, διά νά ὑποτάξῃ περισσότερον τάς αἰσθήσεις του, διά νά παρομοιάσῃ καλλίτερα μέ τόν Κύριόν μας, ὅπου ἔκαμε μίαν τοιαύτην ἐκλογήν δι’ ἀγάπην μας.

Ὦ καλότυχος ἐσύ ἀδελφέ, ἀνίσως καί ὁ Κύριος ἡμῶν ἤθελε σέ ἀξιώσῃ διά νά τόν δουλεύῃς εἰς αὐτόν τόν γ΄ βαθμόν, καί νά ἔλθῃς ὄχι μόνον ἀπό τό κακόν εἰς τό καλόν ὡσάν ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τόν α΄ βαθμόν∙ ὄχι μόνον ἀπό τό καλόν εἰς τό καλλίτερον ὡσάν ἐκείνους ὅπου εἶναι εἰς τόν β΄, ἀλλά ἀπό τό καλλίτερον νά ἔλθῃς εἰς τό κάλλιστον.

Καλή Σαρακοστή, καλόν ἀγώνα!

Απόσπασμα από το Περιοδικό “Η Δράση μας”, Τεύχος Φεβρουαρίου 2010

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ