Περιοδικό “Η Δράση μας” – Μάιος 2013

0
918
Εκτύπωση Εκτύπωση
1 αστέρι2 αστέρια3 αστέρια4 αστέρια5 αστέρια (καμία αξιολόγηση προς το παρόν)
Loading...

Ἀφιέρωμα
στό πανυπερτέλειο Πρόσωπο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ

«ΖΩΝ ΕΙΜΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΑΣ»
(Ἀποκ. α΄ 18)

Μέσα στούς ἀποστατημένους καιρούς μας, στήν πολυειδή κρίση πού μαστίζει τή χώρα μας καί τόν κόσμο ὁλόκληρο, τή στιγμή πού κάθε ἔρεισμα καταρρέει καί ὅλες οἱ ἰδεολογίες καί οἱ -ισμοί στέκονται ἀνίκανοι νά παράσχουν πραγματική βοήθεια στόν ἄνθρωπο, καθώς τά ἀδιέξοδα πληθαίνουν καί ἡ παγκόσμια ἀμηχανία κορυφώνεται, μία μόνη μπορεῖ νά σταθεῖ βέβαιη καταφυγή τοῦ ἀνθρώπου: 
Αὐτός πού διεκήρυξε ὅτι εἶναι πάντοτε ζῶν καί παρών, ἡ Ὁδός, ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή, «ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος», ὁ Παντοκράτωρ.

Ἕνα τεῦχος
γεμάτο ἀπό τήν παρουσία Ἐκείνου, πού ἔγινε νεκρός καί εἶναι πάντοτε ὁ Ἀναστημένος. Νικητής τοῦ θανάτου καί κάθε ἀπειλῆς πού ἐλλοχεύει ἐνάντια στή βιολογική, πνευματική, ἐθνική ὑπόστασή μας.

Ἕνα τεῦχος κατάμεστο ἀπό τό δικό Του φῶς, τή δική Του ἀλήθεια, τή δική Του ζωή. Ἕνα παράθυρο γιά νά εἰσχωρήσει ἡ θεϊκή Του ἀχτίδα μέσα μας. 
Καί νά μᾶς λούσει στή δόξα Του…

Περιεχόμενα

 • Μεῖνον μεθ᾽ ἡμῶν (Ποίημα)
 • Τό Α καί τό Ω (…Ὁ παντοκράτωρ Χριστός κυβερνᾶ τά πάντα. Εἶναι ἄναρχος καί ἀτελεύτητος. Εἶναι παρών σήμερα, ἀλλά καί πρό πάντων τῶν αἰώνων, ἀφοῦ εἶναι συνάναρχος μέ τόν Πατέρα. Θά ἔλθει δέ γιά δεύτερη φορά ἔνδοξος γιά νά ἀποδώσει στόν καθένα κατά τά ἔργα του…)
 • Μέτρον τοῦ ἀνθρώπου ὁ Κύριος Ἰησοῦς (…Μέσα στό συγκλονιστικότερο βιβλίο τῶν αἰώνων ὑπάρχουν μερικές λέξεις πού εἶναι ἀπό τίς πιό τρυφερές καί πιό ἁπαλές. Τό βιβλίο εἶναι «Ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου», καί ὁ συγγραφέας της, ὁ μαθητής τῆς ἀγάπης, μᾶς μεταφέρει τούς ἀκόλουθους τρυφερούς λόγους τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ: «Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ τήν θύραν, καί εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν καί δειπνήσω μετ᾽ αὐτοῦ καί αὐτός μετ᾽ ἐμοῦ» (Ἀποκ. γ΄ 20). Γιατί δέν Τοῦ ἀνοίγουμε;…)
 • Τέλειος Θεός καί τέλειος Ἄνθρωπος (Ὁ Θεός ἔγινε ἄνθρωπος, χωρίς νά παύσει νά εἶναι Θεός! Γι’ αὐτό ἀκριβῶς ἡ θυσία Του ἐπί τοῦ Σταυροῦ ἔχει ἀτίμητη ἀξία καί δικαιώνει τόν ἄνθρωπο. Δέν ἦταν ἡ θυσία ἑνός ἀπολύτως ἀναμάρτητου ἀνθρώπου, ἀλλά θυσία τοῦ Θεανθρώπου…)
 • Πῶς Τόν ἀναγνώρισες, ἀπόστολε; (…οἱ ἄλλοι συμμαθητές σου νά μήν ἔχουν τίποτε ὑποψιασθεῖ, πῶς ἐσύ Τόν ἀναγνώρισες;  Καί γιατί πρίν ἀπό τήν Ἀνάσταση Τόν ἀποκαλοῦσες Ἰησοῦ, ἐνῶ τώρα Κύριο; Κύριος θά πεῖ Θεός. Πῶς τώρα Τόν ἀναγνωρίζεις Θεό καί τό λές μέ τέτοια βεβαιότητα; Πές μου, Ἀπόστολε, πῶς Τόν ἀναγνώρισες τόν Κύριο; Καί πῶς Τόν ἀποκάλεσες Κύριο;..)
 • Ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή (Ἡ ἁγία Μαρία ἡ Μαγδαληνή εἶναι ὡραῖο καί εὐγενικό παράδειγμα γυναικείας ἀφοσιώσεως, πού φθάνει στήν αὐταπάρνηση καί τόν ἡρωισμό…)
 • Προσέγγιση στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ (μέσα ἀπό τρεῖς εἰκονογραφικούς τύπους: -Ὁ Χριστός ὡς «ὁ παλαιός τῶν ἡμερῶν» -Ὁ Ἀναπεσών -Ὁ Χριστός «ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»)
 • «Ὁ Ποιμήν ὁ Καλός» (…Ὁ ποιμήν. Ὁ ὕψιστος τύπος τοῦ ποιμένα στό πρόσωπο τοῦ Κυρίου. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ κατ᾽ ἐξοχήν ποιμήν καί ἐπίσκοπος τῶν ψυχῶν μας, γιά τόν Ὁποῖο μίλησαν οἱ Προφῆτες…)
 • Ὁ Χριστός μου… πῶς ζωγραφίζω (…ἀφοῦ ἐγώ εἶµαι ἕνας σηµερινός καλλιτέχνης… καί ἀφοῦ δέν ἔχω κάποια ἐκκλησιαστική ἀποστολή καί καµιά ἰδεολογία, καταφέρνω (ἀπολαµβάνω) νά τόν ζωγραφίζω… ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΑΡΛΑΜΗΣ)
 • 5 ἐρωτήματα στούς συμφοιτητές μας (ἐξ αἰτίας τοῦ ἀφιερώματος τῆς «Δράσεως» σταθήκαμε ἀπέναντι στούς συμφοιτητές μας καί τούς ὑποβάλαμε 5 ἐρωτήματα σχετικά μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι περίπου ὅπως τό ἔκανε κι Ἐκεῖνος, ὅταν ἦταν στή γῆ. Τότε πού ρώτησε τούς Φαρισαίους τί πιστεύουν γι’ Αὐτόν…)
 • Τό Φῶς τοῦ κόσμου (Δέν εἶπε ἁπλῶς, τά ρήματά μου εἶναι φῶς ἤ τά ἔργα μου εἶναι φωτεινά, ἀλλά «ἐγώ εἰμι τό φῶς»! Τί ἐννοοῦσε ἄραγε;)
 • Ὁ Ἰησοῦς τῶν προφητῶν (Ὡς πρός τό πρόσωπο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ οἱ προφητεῖες γι᾽ Αὐτόν, μέ τήν κατά πάντα ἐπαλήθευσή τους, ἀποτελοῦν μιά θαυμαστή ἀπόδειξη τῆς θεότητός Του. Τά κείμενα αὐτά ἄς σημειωθεῖ ὅτι εὑρίσκονται μέχρι σήμερα στά χέρια ὄχι τῶν φίλων ἀλλά τῶν ἐχθρῶν Του, πού ἦταν ἀδύνατο νά τά παραποιήσουν ὑπέρ τοῦ Ἰησοῦ…)
 • Οἱ Πατέρες τῆς ᾽Εκκλησίας γιά τόν Χριστό (Ἀπό τόν πλοῦτο τῶν ἐξαίρετων συγγραμμάτων, πού μᾶς ἄφησαν οἱ ἱεροί Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἀγάπησαν καί μελέτησαν τό Πρόσωπο καί τό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου ὅσο ἐλάχιστοι ἄνθρωποι, ἐπιλέγουμε καί παραθέτουμε μερικά χαρακτηριστικά δείγματα.)
 • «Ἐγώ εἰμι» (Κύριε, πέρασαν ἀπ᾽ τή γῆ πλῆθος διδάσκαλοι κι ὅλοι τους ὑποστήριζαν πώς λέγαν τήν ἀλήθεια. Μονάχα Ἐσύ ὅμως εἶπες: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια». Θέλησαν πολλοί νά δώσουνε τά φῶτα τους στόν κόσμο. Δέν βρέθηκε ἕνας γιά νά ᾽πεῖ: «Ἐγώ εἰμι τό φῶς τοῦ κόσμου»…)
 • Ὁ μέγας ἱεροεξεταστής (Ὁ μύθος τοῦ «Μεγάλου Ἱεροεξεταστοῦ» περιέχεται στό τελευταῖο καί ἀριστουργηματικό μυθιστόρημα τοῦ κορυφαίου Ρώσσου λογοτέχνη Fyodor Dostoyefsky (1821-1881), «ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΖΩΦ». Ἀναδημοσιεύουμε μικρό ἀπόσπασμα)
 • Τί ἀπαντοῦν οἱ ἔφηβοι (Ἔφηβοι μαθητές Γυμνασίου ἀπό τέσσερα Δημόσια Σχολεῖα στό λεκανοπέδιο Ἀττικῆς, ἡλικίας δώδεκα ἕως δεκαπέντε ἐτῶν, ἀπαντοῦν ἀβίαστα, αὐθόρμητα καί εἰλικρινά γιά τή σχέση τους μέ τό Χριστό στό ἀκόλουθο ἐρωτηματολόγιο)
 • Τί πιό μεγάλο…; (Προσευχή)

Μόνιμες στήλες

 • Απόψεις καί σκέψεις

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ